Aukčný dom Zámocká

Aukčný dom Zámocká, s.r.o. je dražobná spoločnosť, ktorá uspokojuje pohľadávky veriteľov podľa zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách.

Realizácia dobrovoľnej dražby je v porovnaní s exekučným konaním v zmysle Exekučného poriadku oveľa efektívnejšia a rýchlejšia. Pre potreby dobrovoľnej dražby nie je potrebný exekučný titul, ktorému predchádza dlhé súdne konanie. Proces od podpisu Zmluvy o vykonaní dražby s dražobníkom až po samotné vydraženie predmetu dražby je veľmi rýchly a pri maximálnej snahe dražobníka je možné túto dobu skrátiť až na 2 mesiace pri zachovaní všetkých zákonných lehôt. Dobrovoľná dražba v zmysle zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov je vhodným spôsobom ako sa veriteľ môže zákonne domáhať rýchleho a účinného uspokojenia svojej splatnej pohľadávky od záložcu – dlžníka.

Spolupracujeme s:

hhh            akcenta

  barkoci             martin